Brzozowski Dom Kultury 
realizuje projekt dofinansowany
 z Funduszy Europejskich 
„Archiwum Cyfrowe Kultury Brzozowskiej”
STREFA-HD_web

STREFA KIBICA – EURO 2020 ⚽️🏆🇵🇱

Zapraszamy na brzozowski Rynek do STREFY KIBICA – EURO 2020 ⚽️🏆🇵🇱

MISTRZOSTWA  EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Wyczekiwane, piłkarskie emocje! 

Na dużym ekranie!

Początek wspólnego kibicowania 11 czerwca, godz. 21:00 przy okazji ceremonii otwarcia i inauguracyjnego meczu Euro 2020, w którym zmierzą się Włochy i Turcja.

Pozostałe transmisje zgodne z harmonogramem rozgrywek.

Wspólnie będziemy mogli kibicować „biało-czerwonym” podczas rozgrywanych meczy: 

  • Polska – Słowacja – 14 czerwca godz. 18:00
  • Hiszpania – Polska –  19 czerwca godz. 21:00
  • Szwecja – Polska –  23 czerwca godz. 18:00

Wstęp do strefy jest bezpłatny.

Dbajmy o siebie nawzajem! Stosując się  do obowiązujących restrykcji pandemicznych.

REGULAMIN

Strefa kibica „EURO 2020” Brzozów 2021

Termin: 11 czerwca – 11 lipca 2021

Miejsce: teren Rynku w Brzozowie

Organizator: Brzozowski Dom Kultury

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został stworzony na potrzeby organizacji Strefy Kibica podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2020”(zwanej dalej: Imprezą).

2.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą  przebywać na terenie, na którym przeprowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.   Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nich z terenu, na którym 

przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

4.   Celem Imprezy jest promocja Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2020 oraz

integracja lokalnego środowiska kultury i sportu.

5. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych. 

6.  Organizator wydziela strefę za pomocą biało-czerwonej taśmy, w której ustawia taką ilość leżaków i krzeseł, która jest zgodna z aktualnie obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

7.  Organizator informuje, że w wydzielonej przez niego strefie niedozwolone jest posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych, także napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu. 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

     1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.

     2.   Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

     3. Uczestnicy Imprezy oraz osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

     4. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników.

     5. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko  i  odpowiedzialność.

     6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

         a) kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:

         – powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy

         – powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

         b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

         c) do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Jan Florek – dyrektor BDK, lub w razie nieobecności pracownik BDK.

     7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy lub imprez organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

      8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

      9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

   10. Niniejszy regulamin jest dostępny na terenie Imprezy, stronie internetowej BDK oraz na portalu społecznościowym BDK.

   11. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

   13. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

   14. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 11 czerwca 2021 roku.

Skip to content